درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از اکسید های زیر در ساختن شیشه های رنگی کاربرد ندارد؟               (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) FeO
2 ) Cr2O2
3 ) CoO
4 ) PbO