درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از دو اکسید های زیر اکسید های آمفوتری هستند؟                              (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) CaO , Al2O3
2 ) ZnO , Al2O3
3 ) MgO , ZnO
4 ) SiO2 , Al2O3