درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


مولالیته عبارت است از تعداد مول های حل شده در ---------                          (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) یک لیتر از حلال
2 ) یک کیلوگرم حلال
3 ) 100 میلی لیتر از حلال
4 ) 10 میلی لیتر از حلال