درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


دمای جوش نرمال یک مایع دمایی است که در آن فشار بخار مایع برابر با ------ است.
                                                                            (ارشد بیوتکنولوژی - 89)


1 ) نصف فشار جو
2 ) فشار بخار آب
3 ) یک اتمسفر
4 ) فشار بخار جیوه