درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختار مارپیچی آلفای پروتئین ها و DNA به وسیله پیوند ------- شکل گرفته اند   
                                                                     (ارشد بیوتکنولوژی - 89)


1 ) هیدروژنی
2 ) یونی
3 ) کووالانسی
4 ) کئوردینانسی