درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


قانون آمونتون به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟                               (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) در فشار ثابت حجم یک گاز با دمان آن رابطه معکوس دارد
2 ) در دمای ثابت حجم یک گاز با فشار آن رابطه معکوس دارد
3 ) در فشار ثابت حجم نمونه ای از یک گاز با دمای مطلق رابطه مستقیم دارد
4 ) در حجم ثابت فشار نمونه ای از یک گاز با دمای مطلق رابطه مستقیم دارد