درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


حجم نمونه ای از یک گاز در دمای 45 درجه سانتی گراد برابر با 79.5 میلی لیتر است. در صورتی که فشار ثابت بماند حجم گاز در صفر درجه سانتی گراد چقدر است؟                 (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) 17.05 سی سی
2 ) 34.1 سی سی
3 ) 68.2 سی سی
4 ) 134.4 سی سی