درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلر تری فلوئورید دارای آرایش فضایی  ------- است.                                    (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) خطی
2 ) مسطح
3 ) دو هرمی مثلث القاعده
4 ) چهار وجهی نامنتظم