درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


تفاوت فرم های رزونانسی یک مولکول یا یون به کدام یک از موارد زیر مربوط است؟
                                                                           (ارشد بیوتکنولوژی - 89)


1 ) آرایش الکترونها
2 ) آرایش هسته ها
3 ) آرایش الکترونها و هسته ها
4 ) آرایش الکترونها و نوترونها