درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


بار قراردادی هر اتم اکسیژن و فسفر در POCl3 به ترتیب ------- است.          (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) 2- و 3+
2 ) 2+ و 3-
3 ) 1- و 1+
4 ) 1+ و 1-