درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


واکنش پذیر ترن فلز و نافلز در جدول تناوبی به ترتیب -------و ----- هستند.       (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) Cl - Li
2 ) F - Na
3 ) Cl - K
4 ) F - Cs