درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلرید های حاصل از چهار فلز اول تناوب چهارم در جدول تناوبی کاتیون های هم الکترون با  ---------------  دارند.                                                                                             (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) Kr
2 ) Xe
3 ) Ar
4 ) Ne