درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


انرژی یونش در یک تناوب در جدول تناوبی از چپ به راست و در یک گروه از بالا به پایین به ترتیب -------- می یابد.                                                                                       (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) افزایش - کاهش
2 ) کاهش - افزایش
3 ) کاهش - کاهش
4 ) افزایش - افزایش