درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


الکترون متمایز کننده آکتینید ها ------ است که به لایه ای افزوده می شود که سومین لایه از آخر به شمار می رود .                                                                                                 (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) یک الکترون S
2 ) یک الکترون P
3 ) یک الکترون d
4 ) یک الکترون f