درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


تعریف مولاریته بر مبنای یک لیتر از ------ است.                                      (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) محلول
2 ) حلال
3 ) آب خالص
4 ) مایع حل شده