درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای واکنش با 10 مول اتان چند مول اکسیژن لازم است؟                               (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) 3.5
2 ) 35
3 ) 17.5
4 ) 7