درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


گوگرد و فسفر در حالت مولکولی به ترتیب دارای چند اتم هستند؟                       (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) 2 و 4
2 ) 4 و 2
3 ) 8 و 4
4 ) 4 و 8