درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از دستگاههای طیف سنجی زیر برای تعیین نوع و مقدار نسبی ایزوتوپهای یک اتم استفاده می شود؟
                                                                                                       (ارشد بیوتکنولوژی - 89)


1 ) atomic absorption
2 ) induced coupled plasma-mass spectrometer
3 ) nuclear magnetic resonance
4 ) mass spectrometer