درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


در یک اتم عدد جرمی برابر با ------ است .                                                (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) جرم هسته
2 ) نوکلئون ها و الکترونها
3 ) نوکلئون ها
4 ) الکترون ها و پروتون ها