درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


اصلی ترین نیروها در شکل گیری ساختار دوم پروتئین هاست؟


1 ) پیوندهای هیدروژنی

2 ) پیوندهای یونی

3 ) نیروهای هیدروفوب

4 ) نیروهای الکترواستاتیک