درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام عبارت در مورد مولکولهای شناسایی کننده آنتی ژن بر سطح لنفوسیتهای T و B صحیح است؟
                                                                                                    (کارشناسی - 83)


1 ) فقط BCR پس از تکامل لنفوسیت B از آن ترشح می شود
2 ) فقط TCR پس از تکامل لنفوسیت T از آن ترشح می گردد
3 ) هر دو پس از تکامل لنفوسیتهای T و B از سلول ترشح می شوند
4 ) هیج یک از مولکولهای فوق ترشحی نیستند