درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بر سطح لنفوسیت های T سایتوتوکسیک کدام مولکولها وجود دارند؟                            (کارشناسی - 83)

1 ) CD 3 - CD 8
2 ) CD 4 - CD 3
3 ) فقط CD 8
4 ) فقط CD 4