درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تعداد کدام یک از سلولهای زیر در گردش خون محیطی بیشتر است؟

1 ) سلول +IgG
2 ) T cell
3 ) B cell
4 ) K cell