درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


استاندارد داخلی در فلیم فتومتر به چه منظور استفاده می شود؟

1 ) جلوگیری از رسوب نمونه در لوله های دستگاه
2 ) حذف عوامل مزاحم و بالا بردن دقت
3 ) شدت بخشیدن به شدت شعله
4 ) ایجاد امکان اندازه گیری لیتیوم