درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های T کمک کننده با کدام یک از مارکرهای غشایی زیر شناخته می شوند؟

1 ) CD 8
2 ) CD 4
3 ) C 3 receptor
4 ) ایمونوگلوبولین غشایی