درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت T مهار کننده با کدام یک از نشانه (marker) های غشایی زیر شناخته می شود؟

1 ) CD 8
2 ) HLA  - B5
3 ) CD 4
4 ) CD 4 , HLA B5