درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مهمترین سلول هایی که مورد حمله رتروویروس ها قرار می گیرند عبارتند از:

1 ) سلول های دارای CD 4
2 ) سلول های دارای CD 6
3 ) سلول های دارای CD 8
4 ) سلول های دارای CD 5