درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اینترفرون ایمیون توسط کدام یک از سلول های زیر ترشح می گردد؟

1 ) B cell
2 ) ماکروفاژها
3 ) T cell
4 ) NK cell