درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برای پاسخ ایمنی هومورال علیه هاپتن ها (برخی داروها) شرکت کدام یک از سلول های زیر الزامی است؟

1 ) سلول های عرضه کننده آنتی ژن
2 ) T cell
3 ) B cell
4 ) هر سه سلول فوق