درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در لنفوسیت T ساخته می شود؟

1 ) هیستامین
2 ) IL - 2
3 ) ایمونوگلوبولین
4 ) IL - 1