درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول های T سیتوتوکسیک در دفاع بر ضد عفونت ویروسی چگونه عمل می کنند؟

1 ) محدود کردن تکثیر ویروس در داخل سلول
2 ) فعال کردن سیستم کمپلمان
3 ) ممانعت از اتصال ویروس به سلول
4 ) تخریب سلول آلوده به ویروس