درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکول TCR و ایمونوگلوبولین در همه موارد زیر با هم تشابه دارند بجز:

1 ) در سطح لنفوسیت قرار دارند
2 ) برای شناسایی آنتی ژن بکار می روند
3 ) سیستم کمپلمان را فعال می کنند
4 ) دارای قسمت ثابت و متغیر می باشند