درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت T فعال شده دارای گیرنده -- ---می باشد

1 ) IL - 2
2 ) IL - 5
3 ) IL - 6
4 ) IL - 8