درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مولکولها و رسپتور های زیر در سطح لنفوسیت های T کمکی وجود دارد؟

1 ) CD4
2 ) CD 2 - CD 3
3 ) گیرنده اختصاصی برای آنتی ژن
4 ) همه موارد