درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از لنفوسیت های خون محیطی با تعداد بیشتر در خون افراد سالم وجود دارد؟

1 ) +CD4
2 ) +CD8
3 ) +CD3
4 ) +CD10