درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ویروس ایدز از طریق کدام یک از گیرنده های زیر وارد سلول می شود؟

1 ) CD 2
2 ) CD 8
3 ) CD19
4 ) CD 4