درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر یک لنفوسیت محسوب می شود؟

1 ) سلول NK
2 ) سلول کوپفر
3 ) سلول لانگر هانس
4 ) منوسیت