درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مولکولهای زیر در روی غشای سلولی لنفوسیت T وجود ندارد؟ 

1 ) CD 4
2 ) TCR
3 ) CD 8
4 ) IgD