درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های Ts با کدام مارکر شناخته می شوند؟                                                 (کارشناسی - 75)

1 ) CD 5
2 ) CD 8
3 ) CD 4
4 ) C 3b