درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام بخش از لنفوسیت ها در شناسایی آنتی ژن نقش دارد؟                                          (کارشناسی - 74)

1 ) سیتوپلاسم
2 ) رسپتور غشایی
3 ) هسته
4 ) هسته و سیتوپلاسم