درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


عامل شناخت لنفوسیت های TH کدام است؟                                                           (کارشناسی - 74)

1 ) CD 4
2 ) CD 5
3 ) CD 8
4 ) C 3b