درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام جمله در مورد سلول های T سایتوتوکسیک صادق نیست؟                                    (کارشناسی - 73)

1 ) در تشخیص و دفع سلول های بافت پیوندی بیگانه دخالت دارند
2 ) در عمل تشخیص و دفع سلول های آلوده به ویروس دخالت دارند
3 ) قادرند مولکولهای HLA - D را در انسان تشخیص دهند
4 ) قادرند مولکولهای HLA - A,B,C را در انسان تشخیص دهند