درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام جمعیت لنفوسیتی در خون محیطی انسان بیشتر است؟                                          (کارشناسی - 73)

1 ) B
2 ) T h
3 ) T s
4 ) Null