درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های T سیتوتوکسیک چگونه آنتی ژن را تشخیص می دهند؟                            (کارشناسی - 73)

1 ) بدون نیاز به MHC
2 ) در مجاورت MHC - I
3 ) در مجاورت MHC - II
4 ) نقشی در شناسایی Ag ندارد