درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام مولکول در اتصال سلول های T به RBC گوسفند نقش دارد؟                             (کارشناسی - 73)

1 ) CD 2
2 ) CD 3
3 ) CD 4
4 ) CD 8