درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام مولکول در لنفوسیتهای T در اتصال به گلبول قرمز گوسفند و تشکیل روزت نقش دارد؟
                                                                                            (کارشناسی - 76)


1 ) CD 2
2 ) CD 3
3 ) CD 5
4 ) CD 8