درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام آنتی ژن بر روی لنفوسیتهای مهار کننده وجود دارد؟                                          (کارشناسی - 67)

1 ) T4
2 ) T6
3 ) T8
4 ) T10