درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های T با کدام یک از ویژگی های ذیل مورد شناسایی قرار می گیرد؟               (کارشناسی - 66)

1 ) تولید IL - 1
2 ) تولید جزء سوم کمپلمان
3 ) تولید ایمونوگلوبولین
4 ) تشکیل روزت با گلبول قرمز گوسفند