درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول های T-helper دارای کدام یک از آنتی ژنهای زیر است؟                                (کارشناسی - 66)

1 ) T4
2 ) T5
3 ) T6
4 ) T7