درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های تیموسی که آنتی ژن خالص را شناسایی میکنند و از توسعه پاسخ هومورال ممانعت به عمل می آورند عبارت است از:                                                                                    (کارشناسی - 64)

1 ) K cell
2 ) suppressor cell
3 ) Null cell
4 ) Helper cell